فیلـم

آخرین وضعیت خط آهن منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

راه آهن منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان که از سال ۱۴۰۰ کار خود را دوباره آغاز کرده است که دوباره دچار کندی و وقفه شده است.

گردهمایی صمیمی فعالان منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

گردهمایی صمیمی فعالان منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با سخنرانی مدیرعامل، چند تن از سرمایه گذاران و رونمایی از سامانه های اینترنتی و شعار و لوگوی جدید منطقه برگزار شد.

منطقـه ویـژه اقتصـادی سلفچگـان

تمام حقوق قانونی این سایت متعلق به

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد

تمام حقوق قانونی این سایت متعلق به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد