تمـاس بـا مـا


قم، سلفچگان، كيلومتر 3 جاده اصفهان، منطقه ويژه اقتصادی سلفچگان

025-33677001-5

025-33677010

info@qssez.ir


تهران، میدان آرژانتین – بخارست 17، پلاک 8، واحد 6

021-44746211-4

021-44745623

info@qssez.ir

منطقـه ویـژه اقتصـادی سلفچگـان

تمام حقوق قانونی این سایت متعلق به

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد

تمام حقوق قانونی این سایت متعلق به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد