دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ -
فا |  En |  Ar
Home    معرفی منطقه و قوانین و مقررات مناطق    مدیران منطقه    اعضاء هیات مدیره

 

ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت 

 1

 عباس محتاج

 رئیس هیات مدیره و نماینده مجمع عمومی در هیات مدیره

 2

 سید مهدی علیزاده طباطبایی

 مدیر عامل

 3

 محمود زمانی قمی

 عضو هیات مدیره

 4

 جواد کریمی خضرا

 نائب رئیس هیات مدیره

 5

   ابوالفضل   حجازی

 عضو هیات مدیره

  6

 سیروس  برنا بلداجی

 عضو هیات مدیره