دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ -
فا |  En |  Ar
Home    اطلاع رسانی    نمایشگاه های داخلی و خارجی

Loading the player ...

ششمین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در کشور افغانستان-هرات
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpg 334.79 KB
icon 2.jpg 773.51 KB
icon 3.jpg 465 KB

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان تاشکند ازبکستان
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 132.99 KB
icon 2.jpg 303.32 KB
icon 3.pdf 680.59 KB

تقویم نمایشگاهی سال2021 اوکراین واصله از سفارتج.ا.ایران در کی اف
iconDownloadPlaySize
icon 40131.jpeg 134.98 KB
icon 637832.jpg 211.84 KB
icon 637832-1.pdf 744.04 KB

تاریخ برگزاری ششمین اختصاصی ایران در هرات افغانستان
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 136.09 KB
icon 2.jpg 86.42 KB
icon 3.pdf 888.96 KB

اعزام هیات تجاری-بازاریابی به کشور امارات
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 135.51 KB
icon 2.jpg 331.88 KB

اولین گردهمایی تجاری کوبا 2020
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 140.83 KB
icon 30454.jpg 319.61 KB
icon 30454-1.jpg 234.88 KB

سایت نمایشگاه مجازی اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 141.21 KB
icon 2.jpg 215.89 KB
icon 3.pdf 1.09 MB

نمایشگاه مجازی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpg 132.8 KB
icon 2.jpg 2.07 MB