Inner Banner
منشور HSE منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

1- در اولویت قرار دادن الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تمامی فعالیت ها.
2- تعهد و اعتقاد قلبی مدیران و کارکنان به رعایت قوانین ملی و بین المللی در خصوص ایمنی، بهداشت و محیط زیست.
3- شناسایی، ارزیابی و حذف یا کنترل کلیه عوامل زیان آور محیط زیست منطقه و محیط کار شرکت ها و بنگاه ها در حین انجام فعالیت ها.
4- ترویج و گسترش فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست و ارتقاء دانش و توانمندی های تخصصی کارکنان و مدیران شرکت ها و بنگاه ها.
5- ایجاد ارتباط مناسب درون و برون منطقه ای جهت توسعه فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست.
6- مساعدت و کوشش جهت ایجاد توسعه زیرساخت های مناسب HSE منطقه و بهبود شرایط فعالیت.
7- به کارگیری روش های علمی و بهینه در استفاده و مصرف مواد و انرژی و سعی در کاهش یا حذف ضایعات و آلاینده ها.
8- ایجاد تعامل سازنده بین مدیران و کارکنان منطقه و مدیران و کارکنان شرکت ها و بنگاه ها و تمامی طرف های ذینفع.
9- ایجاد سیستم تشویق افرادی که در بهبود نظام مدیریت یکپارچه ایمنی، بهداشت و محیط زیست نقش ایفا می کنند.
با مشارکت تمامی شرکت ها و بنگاه ها و HSE، منطقه به منظور تحقق اهداف فوق، نظام مدیریت یکپارچه ایمنی، بهداشت و محیط زیست را مستقر خواهد نمود و بر این اساس مدیریت منطقه و تمامی کارکنان در توسعه و بهبود این نظام مدیریتی خود را موظف می دانند.
این خط مشی به صورت سالانه مورد ارزیابی و ممیزی مجدد قرار گرفته و مسئولین ایمنی و بهداشت و محیط زیست منطقه، ضمن نظارت مستمر بر عملکرد صحیح این نظام در منطقه، چگونگی عملکرد و اثر بخشی آن را به طور منظم به مدیر عامل محترم و مدیران ذیربط گزارش می نماید تا در جهت بهبود فعالیتهای مستمر متناسب با کارایی این نظام مدیریتی تدابیر لازم اتخاذ گردد.
این خط مشی در مرداد ماه 1394مرتبط با این منطقه ابلاغ شده و به صورت متناوب از آگاهی آن ها نسبت به اهمیت آن اطمینان حاصل می گردد.
Copyright © Salafchegan Economic Special Zone. All Rights Reserved

WebDesign and SEO By ParsianMehr.